Om os

Vi er ni kom­muner på Vesteg­nen og Sydam­ager: Albert­slund, Brønd­by, Dragør, Glostrup, Hvi­dovre, Høje Taas­trup, Ishøj, Tårn­by og Val­lens­bæk.

Bag­grun­den:
I 2014 bevilgede Sund­hedsstyrelsen 8.250.000 kr. til et 3-årigt pro­jekt ”Stærkt koordineret stor­rygerind­sats — mellem kom­munerne, almen prak­sis og hos­pi­taler på Vesteg­nen og Sydam­ager”. Ind­sat­sen varede fra den 1. jan­u­ar 2015 til den 31. decem­ber 2017. 2000 borg­ere var tilmeldt rygestop­for­løb, 75 % af dem, der gen­nem­førte var røgfri efter rygestop­for­lø­bet og knap halvde­len var stadig røgfri 6 mdr. senere.

I decem­ber 2017 blev kom­munerne enige om at fort­sætte samar­be­jdet om hjælp til rygestop, inklu­siv rekrut­ter­ing og fasthold­else samt opstart af en fælles ind­sats om unge og rygn­ing efter pro­jek­tets ophør, og etablerede part­ner­sk­a­bet ”Bliv en vin­der uden tobak”.

Vores værdier:

  • Borg­eren er i cen­trum og omgivet af fagligt kom­pe­tente front­per­son­aler, der står klar når borg­eren er motiveret til rygestop
  • Vi byg­ger et solidt fun­da­ment
  • Alle skal med – gerne med kam­pånd, kreativitet og opti­misme
  • Vi er ydmyge, der er meget vi ikke ved
  • Vi har høje ambi­tion­er og overb­lik

Målsætninger for samarbejdet

De overordnede for­mål med det tværkom­mu­nale samar­be­jde er:

  • At rygere i Albert­slund, Brønd­by, Dragør, Glostrup, Hvi­dovre, Høje-Taas­trup, Ishøj, Tårn­by og Val­lens­bæk kom­muner får tilbudt mål­ret­tede rygestop­til­bud af høj faglig kvalitet.
  • At kom­munernes ressourcer udnyttes mest effek­tivt, således at det er muligt at have flere forskel­lige og dif­fer­en­tierede tilbud til gavn for forskel­lige typer af borg­ere
  • At sikre sam­men­hæn­gende for­løb på tværs af sek­tor­er og mellem kom­munerne
  • At bidrage til reduk­tion i syg­doms­byr­den forår­saget af rygn­ing og reduc­ere social ulighed i sund­hed
  • At arbe­jde for visio­nen ”En røgfri gen­er­a­tion, så ingen børn og unge ryger i 2030