Vi vandt Den Gyldne Tråd 2020

I jan­u­ar 2020 fik vi en stor anerk­endelse for vores fælles ind­sats om at hjælpe rygere til røgfri­hed. Bliv en vin­der uden tobak vandt Den Gyldne Tråd 2020. En pris der gives til pro­jek­ter, som på for­billedelig vis for­mår at forbedre det nære sund­hedsvæsen. Det er nyheds­ma­gasin­det Kom­mu­nal Sundhed/Dagens med­i­cin, som står bag prisen.

Med prisen Den Gyldne Tråd har vi fået rygestopindsat­sen ind på de bonede gul­ve. Det er dejligt og tiltrængt. Rygestop kan godt leve et lidt over­set liv ude i kom­munerne. Samar­be­jdet på tværs af kom­munerne har gjort at vi har fået et fæl­lesskab, som ikke mindst rygesto­pråd­giverne har haft stor glæde af. Det har bety­det meget for kvaliteten og vores resul­tater. Rygesto­pråd­giverne både i vores ni kom­muner, men også i andre af lan­dets kom­muner udfør­er et stort stykke arbe­jde og en værdig­fuld ind­sats. Prisen er i høj grad deres fort­jen­este”, sagde pro­jek­tled­er Helle Stu­art i sin takke­tale.

Læs mere her: https://lnkd.in/dwM42yy