Røgfri udearealer

Inspirationskatalog om røgfri udearealer hvor børn og unge færdes

Alle har ret til frisk luft og beskyt­telse mod tobak­srøg. Der­for har KL — Cen­ter for fore­byggelse i prak­sis udar­be­jdet et inspi­ra­tionskat­a­log til kom­munerne med en opfor­dring til at gå i gang med at få røgfri udeareal­er forskel­lige sted­er i kom­munen.

Der er flere gode grunde til at få røgfri udeareal­er. Mange — både børn og vok­sne — vil gerne bevæge sig i byrum­met uden at blive udsat for tobaks­forurenet luft. Sam­tidig sender røgfri uderum klare sig­naler om, at børn, unge og røg ikke hør­er sam­men, og at kom­munen skaber sunde ram­mer og tager ans­var for børn og unges sund­hed. Røgfri udeareal­er kan også betyde reduk­tion i udgifter til opryd­ning af cig­a­ret­skod­der.

Læs mere her