Tobaksfri ungdomsuddannelse

4 gode grunde til at arbe­jde med rygn­ing på ung­dom­sud­dan­nelserne – især erhvervsskol­erne:

 1. Rygn­ing blandt de 16–25 årige stiger:
  Efter grund­skolen ses en stign­ing i ande­len af unge, der ryger. En under­søgelse om de 16–25-åriges rygevan­er udført i 2016 vis­er, at:
 • 15 % af de 16–25-årige ryger cig­a­ret­ter dagligt.
 • 7 % af de 16–25-årige ryger cig­a­ret­ter ugentligt.
 • 7 % af de 16–25-årige ryger cig­a­ret­ter sjæld­nere end ugentligt.
 1. Rygn­ing er mere udbredt på erhvervsskol­er end gym­nasi­et:
  Efter grund­skolen er der stor forskel på, hvilke unge, der ryger. Der er flere unge, der ryger på erhvervsskol­erne (57 pct.) end på gym­nasierne (46 pct.). Især ande­len af unge, der ryger dagligt, er mere udbredt på erhvervsskol­erne; I 2014 røg 37 pct. af elev­erne på erhvervsskol­erne dagligt – på gym­nasierne var det 12 pct. Til gengæld ryger mange elever i gym­nasi­et lej­lighedsvist (34 pct.).
 2. Skoleelever, hvis foræl­dre er uden for arbe­jds­markedet, har større ten­dens til at ryge end andre unge:
  Blandt 15-årige, der kom­mer fra fam­i­li­er, hvor begge foræl­dre er arbe­jd­sløse, ryger16 pro­cent dagligt og otte pro­cent lej­lighedsvis. Til sam­men­lign­ing tæn­der fire pro­cent af de 15-årige, hvis foræl­dre er i arbe­jde, dagligt for en cig­a­ret, men 13 pro­cent gør det en gang i mellem.
 3. Unge rygere har ofte også prøvet at ryge hash:
  71 pro­cent af de daglige rygere i 9. klasse har også prøvet at rygere hash. 8 pro­cent af unge i 9. klasse har prøvet at ryge både cig­a­ret­ter og hash. 35 pro­cent af grup­pen 15–35-årige har prøvet at ryge hash

Vi samarbejder med Hjerteforeningen

Hjerte­forenin­gen har i 2017 igangsat et pro­jekt på tre erhvervsskol­er, for at finde ud af, hvilken støtte og pro­ces erhvervsskol­erne har brug for, hvis fremti­den skal være mere røgfri. Pro­jek­tet er et samar­be­jde mellem Hjerte­forenin­gen, cph:learning, Steno Dia­betes Cen­ter Copen­hagen og kom­muner og erhvervsskol­er i tre region­er i Dan­mark. Pro­jek­tet han­dler om at udvikle konkrete ideer til, hvor­dan erhvervsskol­er kan blive røgfri. I sam­sk­abende work­shop vil elever, lærere og ledere på skolen sam­men designe og afprøve ind­satser, som pass­er til deres hverdag på skolen. Elev­erne på skol­erne er således med i pro­jek­tet som ekspert­er i deres egen hverdag. Deres rolle er at hjælpe med at finde ud af, hvor­dan en mere røgfri sko­letid kunne tilret­telægges på deres type skole. Og hvilke udfor­dringer og forhold, man bør være særligt opmærk­som på.

I efteråret 2017 foregår der løbende en design­pro­ces, hvor skol­erne arbe­jder med at finde gode veje mod til en fremtid uden røg på erhvervsskol­er.