Tobaksfri ungdomsuddannelse

4 gode grunde til at arbe­jde med rygn­ing på ung­dom­sud­dan­nelserne – især erhvervsskol­erne:

 1. Rygn­ing blandt de 16–25 årige stiger:
  Efter grund­skolen ses en stign­ing i ande­len af unge, der ryger. En under­søgelse om de 16–25-åriges rygevan­er udført i 2016 vis­er, at:
 • 15 % af de 16–25-årige ryger cig­a­ret­ter dagligt.
 • 7 % af de 16–25-årige ryger cig­a­ret­ter ugentligt.
 • 7 % af de 16–25-årige ryger cig­a­ret­ter sjæld­nere end ugentligt.
 1. Rygn­ing er mere udbredt på erhvervsskol­er end gym­nasi­et:
  Efter grund­skolen er der stor forskel på, hvilke unge, der ryger. Der er flere unge, der ryger på erhvervsskol­erne (57 pct.) end på gym­nasierne (46 pct.). Især ande­len af unge, der ryger dagligt, er mere udbredt på erhvervsskol­erne; I 2014 røg 37 pct. af elev­erne på erhvervsskol­erne dagligt – på gym­nasierne var det 12 pct. Til gengæld ryger mange elever i gym­nasi­et lej­lighedsvist (34 pct.).
 2. Skoleelever, hvis foræl­dre er uden for arbe­jds­markedet, har større ten­dens til at ryge end andre unge:
  Blandt 15-årige, der kom­mer fra fam­i­li­er, hvor begge foræl­dre er arbe­jd­sløse, ryger16 pro­cent dagligt og otte pro­cent lej­lighedsvis. Til sam­men­lign­ing tæn­der fire pro­cent af de 15-årige, hvis foræl­dre er i arbe­jde, dagligt for en cig­a­ret, men 13 pro­cent gør det en gang i mellem.
 3. Unge rygere har ofte også prøvet at ryge hash:
  71 pro­cent af de daglige rygere i 9. klasse har også prøvet at rygere hash. 8 pro­cent af unge i 9. klasse har prøvet at ryge både cig­a­ret­ter og hash. 35 pro­cent af grup­pen 15–35-årige har prøvet at ryge hash

Friske lunger i arbejde

”Friske lunger i arbe­jde” er et samar­be­jd­spro­jekt mellem 3F (Fagligt Fælles For­bund) og Lunge­forenin­gen. Pro­jek­tets for­mål er at fremme og forbedre lunge­sund­he­den på lan­dets erhvervsskol­er med fagret­nin­gen ”Teknolo­gi, byg­geri og trans­port”. Primær mål­gruppe for pro­jek­tet er elever på grund­for­løb 1.

TEC Hvi­dovre har val­gt at fokusere på lunge­sund­hed og arbe­jdsmiljø. Lær­erne under­vis­es i under­vis­nings­ma­te­ri­alet ’Lunger på arbe­jde’, sådan at det kan inte­gr­eres i under­vis­nin­gen på grund­for­løb 1 og 2 som en del af emnet Sund­hed og Sam­fund. Sideløbende  gen­nem­føres event herover efteråret med lunge­funk­tion­s­måling, kulil­tetest og  snak med rygesto­pråd­gi­vere. Der sættes også gang i et kul­tur­for­løb, hvor der arbe­jdes med at fremme et røgfrit miljø og finde alter­na­tiv­er til rygn­ing, som kan give fæl­lessk­aber og stun­der med ro.