Tobaksfri Fritid

Der er noget, der tyder på, at brug af snus/tyggetobak er i kraftig vækst i forskel­lige ung­domsmiljøer, herun­der idrætsmiljøer, og at børn og unge opfor­dres til at bruge det som alter­na­tiv til rygn­ing. Pro­duk­terne er meget nikot­in­holdige, og de unge tager store mængder af gan­gen for at opnå en rus. Omfanget og karak­teren af bru­gen af snus/tyggetobak er ikke tilstrække­ligt afdækket.

Som det første igangsættes en under­søgelse, der har til for­mål at afdække omfang og for­brugsmøn­ster i forhold til snus/tyggetobak, og hvor­dan tobaks­fri­hed kan fremmes i foren­ingslivet og blandt vok­sne rolle­mod­eller.

Snus og anden røgfri tobak
Snus er en form for røgfri tobak. Snus inde­hold­er nikotin, som er stærkt afhængighedssk­abende. Det er for­budt at sælge snus i Dan­mark. Alligev­el har hver tred­je unge mand prøvet snus, og 12 pct. bruger det dagligt, ugentligt eller sjæld­nere. Unge bruger snus med smag af hylde­blomst, vanil­je og frugt. Smage, som gør, at snusen virk­er harm­løs og ufarlig. Læs mere om snus her.