SNUS

Der er noget, der tyder på, at brug af snus/tyggetobak er i kraftig vækst i forskel­lige ung­domsmiljøer, herun­der idrætsmiljøer. Børn og unge opfor­dres til at bruge det som alter­na­tiv til rygn­ing. Pro­duk­terne er meget nikot­in­holdige, og de unge tager store mængder af gan­gen for at opnå en rus. Omfanget og karak­teren af bru­gen af snus/tyggetobak er ikke tilstrække­ligt afdækket.  Det er for­budt at sælge snus i Dan­mark. Alligev­el har hver tred­je unge mand prøvet snus, og 12 pct. bruger det dagligt, ugentligt eller sjæld­nere.

Læs mere om snus her.

Book et oplæg om snus. Ring til pro­jek­tled­er Helle Stu­art på tele­fon 20220745