Friske Fællesskaber uden tobak

Friske fæl­lessk­aber uden tobak er et part­ner­skab mellem Det Danske Spe­jderko­rps og Bliv en vin­der uden tobak.
Visio­nen med pro­jek­tet er at styrke stærke og friske fæl­lessk­aber, hvor ingen børn og unge bruger tobak eller ryger, og hvor børn og unge oplever, at det ikke er nød­vendigt at bruge tobak for at være en del af det gode fæl­lesskab.
Det Danske Spe­jderko­rps har mod­taget knap 500.000 kr. til pro­jek­tet fra Sund­hedsstyrelsen. Målet er at udvikle sjove og inter­es­sante måder at imple­mentere Det Danske Spe­jderko­rps’ ryge­poli­tik på i udval­gte spe­jder­grup­per.
Der vil blive udviklet mate­ri­ale, som vil komme alle grup­per i Det Danske Spe­jderko­rps til nytte samt øvrige foreninger i de 9 kom­muner.

Læs mere om pro­jek­tet her