DAUS ER SNAVS — og det er dumt at snus

DAUS ER SNAVS — det er dumt at tage snus. Det er bud­sk­a­bet i denne musikvideo pro­duc­eret af Skovbo Efter­skole og Hvi­dovre Sund­hed­s­cen­ter. Videoen har pre­miere i dag på WHO’s World No Tobac­co Day. Bud­sk­a­bet fra de unge er klar: man skal holde sig fra snus — livet kan sagtens være en fest uden.

Alt for mange unge bruger snus. Måske for­di de ikke kender de skadelige virkninger. Snus inde­hold­er store mængder nikotin, som skaber afhængighed, og brug af røgfri tobak som fx snus, tygge­to­bak og tobakspastiller øger risikoen for kræft i bugspytkirtlen, spis­erøret og mund­hulen.

Se videoen her: Daus Daus (musikvideo)

 

Vi vandt Den Gyldne Tråd 2020

I jan­u­ar 2020 fik vi en stor anerk­endelse for vores fælles ind­sats om at hjælpe rygere til røgfri­hed. Bliv en vin­der uden tobak vandt Den Gyldne Tråd 2020. En pris der gives til pro­jek­ter, som på for­billedelig vis for­mår at forbedre det nære sund­hedsvæsen. Det er nyheds­ma­gasin­det Kom­mu­nal Sundhed/Dagens med­i­cin, som står bag prisen.

Med prisen Den Gyldne Tråd har vi fået rygestopindsat­sen ind på de bonede gul­ve. Det er dejligt og tiltrængt. Rygestop kan godt leve et lidt over­set liv ude i kom­munerne. Samar­be­jdet på tværs af kom­munerne har gjort at vi har fået et fæl­lesskab, som ikke mindst rygesto­pråd­giverne har haft stor glæde af. Det har bety­det meget for kvaliteten og vores resul­tater. Rygesto­pråd­giverne både i vores ni kom­muner, men også i andre af lan­dets kom­muner udfør­er et stort stykke arbe­jde og en værdig­fuld ind­sats. Prisen er i høj grad deres fort­jen­este”, sagde pro­jek­tled­er Helle Stu­art i sin takke­tale.

Læs mere her: https://lnkd.in/dwM42yy

 

Røgfri spejder

Røgfri til spejder

Det Danske Spe­jderko­rps  arbe­jder for en røgfri fremtid. Selvom rygn­ing ikke er et stort prob­lem blandt spe­jderne, så indgår de unge spe­jdere også i andre fæl­lessk­aber, hvad end de går i grund­skole, erhvervskole eller på gym­na­si­um. Og i disse fæl­lessk­aber er det ganske sandsyn­ligt, at de en dag kon­fron­teres med spørgsmålet: “Vil du have en smøg?” Der­for har spe­jderne lavet forskel­ligt inspi­ra­tions­ma­te­ri­ale, som sæt­ter rygn­ing på dag­sor­de­nen og giv­er de unge mod og red­sk­aber til at sige fra. For første gang i mange år er rygn­ing blandt unge nem­lig i frem­gang: Hver dag beg­y­n­der 40 børn og unge at ryge.

Spe­jdernes mate­ri­ale find­es her

På billedet ses Tropsspe­jdere på for­løb om tobak­s­plantens skadelige effek­ter for miljø, kli­ma og tobak­sar­be­jdere

Foto: Mar­tin Lennard Erik­son

Snus

Røgfri skoletid for lærere og elever breder sig

For første gang i fire årti­er er der de sen­este par år sket en stign­ing i antallet af rygere — også blandt de unge. Og det kræver han­dling men­er flere skol­er.

Blandt andet på Egholm­skolen i Val­lens­bæk, hvor man slet ikke er i tvivl om, at det var den helt rigtige beslut­ning at ind­føre røgfri sko­letid for alle.

- For mig at se han­dler det også om den sig­nalvær­di, der er i at sige: Vi er en røgfri skole, og det er vi for både per­son­ale og for børn. Og det synes jeg, man som skole skal tage op — vil vi gerne have vores børn skal ryge?, siger skoleled­er ved Egholm­skolen, Char­lotte Korn­mod.

Læs hele ind­slaget på Lor­ry her

Snus

Snus

Kræftens Bekæm­pelse har lavet en hjemme­side om snus. På siden kan du få svar på en række spørgsmål:
— Hvad er snus?
— Er snus skadeligt?
— Rigtigt eller fork­ert?
— Hvor afhængig er du af snus?

Du find­er siden https://www.cancer.dk/snusfornuft/

Friske Fællesskaber uden tobak

Friske fæl­lessk­aber uden tobak er et part­ner­skab mellem Det Danske Spe­jderko­rps og Bliv en vin­der uden tobak.
Visio­nen med pro­jek­tet er at styrke stærke og friske fæl­lessk­aber, hvor ingen børn og unge bruger tobak eller ryger, og hvor børn og unge oplever, at det ikke er nød­vendigt at bruge tobak for at være en del af det gode fæl­lesskab.
Det Danske Spe­jderko­rps har mod­taget knap 500.000 kr. til pro­jek­tet fra Sund­hedsstyrelsen. Målet er at udvikle sjove og inter­es­sante måder at imple­mentere Det Danske Spe­jderko­rps’ ryge­poli­tik på i udval­gte spe­jder­grup­per.
Der vil blive udviklet mate­ri­ale, som vil komme alle grup­per i Det Danske Spe­jderko­rps til nytte samt øvrige foreninger i de 9 kom­muner.

Læs mere om pro­jek­tet her

Konference om Røgfri Fremtid

Borgmestre, kom­mu­nale byrød­der, repræsen­tan­ter fra foren­ingslivet og ledere og medar­be­jdere  mødtes til fælles kon­fer­ence den 24. jan­u­ar 2019. Her drøft­ede de 95 delt­agere hvor­dan kom­munerne kan tage ans­var for en røgfri gen­er­a­tion i 2030. 

Se præsen­ta­tion­er fra 5 oplægsh­oldere:

Røgfri Mas­ter­class v Kim Vil­fort

Sta­tus på Bliv en vin­der v Helle Stu­art

Hvor­for beg­y­n­der børn og unge at ryge v Susan Ander­sen

Røgfri Fremtid v Niels Them Kjær

Røgfri sko­letid Egholm­skolen v Char­lotte Korn­mod

Læs pressemed­delelsen:

Pressemed­delelse FINAL

Røgfri udearealer

Inspirationskatalog om røgfri udearealer hvor børn og unge færdes

Alle har ret til frisk luft og beskyt­telse mod tobak­srøg. Der­for har KL — Cen­ter for fore­byggelse i prak­sis udar­be­jdet et inspi­ra­tionskat­a­log til kom­munerne med en opfor­dring til at gå i gang med at få røgfri udeareal­er forskel­lige sted­er i kom­munen.

Der er flere gode grunde til at få røgfri udeareal­er. Mange — både børn og vok­sne — vil gerne bevæge sig i byrum­met uden at blive udsat for tobaks­forurenet luft. Sam­tidig sender røgfri uderum klare sig­naler om, at børn, unge og røg ikke hør­er sam­men, og at kom­munen skaber sunde ram­mer og tager ans­var for børn og unges sund­hed. Røgfri udeareal­er kan også betyde reduk­tion i udgifter til opryd­ning af cig­a­ret­skod­der.

Læs mere her

Kedsomhed får unge til at ryge

10Når unge ked­er sig i pauserne i skolen, tæn­der de ofte en cig­a­ret

”Der er ikke noget at lave i pauserne. Enten kan vi sid­de og snakke i kan­ti­nen, eller også kan vi gå uden­for og ryge.”

Sådan lyder det fra en ung mand, der går på en af lan­dets erhvervsskol­er, og som ofte tager en cig­a­ret i løbet af skoleda­gen. Og dét er der mange andre, der gør. Ny under­søgelse vis­er, at 36 pro­cent af unge rygere på erhvervsskol­er tæn­der en cig­a­ret, når de ked­er sig.

Under­søgelsen, der er fore­taget af Cen­ter for Inter­ven­tions­forskn­ing ved Statens Insti­tut for Folke­sund­hed, trækker på data fra knap 1.000 unge over 16 år, der går på en erhverv­sud­dan­nelse.

Læs mere her