Tobaksfri skoletid på Pilehaveskolen i Vallensbæk

Der gik kage i bestyrelses­møde på Pile­haveskolen i Val­lens­bæk, da projek­tled­er Helle Stu­art fra part­ner­sk­a­bet Bliv en vin­der uden tobak uven­tet dukkede op.

Pile­haveskolen er den første skole i Val­lens­bæk, som har ind­ført tobaks­fri sko­letid. I vis­er vejen for andre. Det er godt gået. Val­lens­bæk Kom­mune er sam­men med 8 andre skol­er på Vesteg­nen og Sydam­ager enige om, at arbe­jde for en tobaks­fri gen­er­a­tion i 2030, og et af de første mål er 20 skol­er med tobaks­fri sko­letid i 2020, sagde Helle Stu­art, og over­bragte en lagk­age til skolebestyrelsen.

Aftal­en om tobaks­fri sko­letid trådte i kraft i okto­ber 2017 lige efter efterårs­fe­rien. “Det er gået helt smerte­frit, vi har kun haft en lille ven­lig sam­tale med et par enkelte elever lige efter ind­førelsen, men siden har alle respek­teret for­bud­det. Vi kan godt anbe­fale andre skol­er, at gøre det samme”, for­t­alte dis­trik­t­sled­er Jens Ped­er Gregersen.

Albert­slund, Brønd­by, Dragør, Glostrup, Hvi­dovre, Høje-Taas­trup, Ishøj, Tårn­by og Val­lens­bæk kom­muner samar­be­jder om en tobaks­fri ung­dom på Vesteg­nen og Sydam­ager. Visio­nen er en tobaks­fri gen­er­a­tion i 2030, hvor ingen børn og vok­sne ryger eller bruger tobak.

Tobaksfri ungdom på Vestegnen og Sydamager

Først fik de vok­sne rygere tilbud om hjælp til rygestop – nu er turen kom­met til de unge. Albert­slund, Brønd­by, Dragør, Glostrup, Hvi­dovre, Høje-Taas­trup, Ishøj, Tårn­by og Val­lens­bæk kom­muner har allerede gode resul­tater med at samar­be­jde om rygestop­til­bud og nu går de sam­men i en fælles ind­sats om at få de unge væk fra tobakken.

Poli­tik­erne i de ni kom­muner har beslut­tet at gå ind i en fælles rygestop-ind­sats for unge under over­skriften ”Bliv en vin­der uden tobak”. Visio­nen er, at der i 2030 er en helt tobaks­fri gen­er­a­tion af børn og unge. Vejen der­til går gen­nem mål­ret­tede ind­satser mod rygn­ing, snus og tygge­to­bak i både folkeskol­er, på erhvervsskol­er og i fritids- og foren­ingstil­bud.

Nul tobak i skole og fritid
Som det første vil folkeskol­erne blive inviteret til at melde sig til ind­sat­sen med tobaks­fri sko­letid. Målet er at få 20 skol­er med tobaks­fri sko­letid inden 2020. På erhvervsskol­erne er det ligeledes målet at få ind­ført tobaks­fri sko­letid. Dette skal ske ved hjælp fra Hjerte­forenin­gen og Kræftens Bekæm­pelse. På fritid­som­rådet sættes gang i en under­søgelse, der har til for­mål at afdække omfang og for­brugsmøn­ster i forhold til snus/tyggetobak, og hvor­dan tobaks­fri­hed kan fremmes i foren­ingslivet og blandt vok­sne rolle­mod­eller.

  • Vi er stolte over, at vi kan samar­be­jde om en så vigtig ind­sats, for det er væsentligt, at vi får flere unge til at sige nej tak til rygn­ing og brug af tobak. Det er jo et fak­tum, at der ofte føl­ger syg­dom og dårligt hel­bred med rygn­ing. Vi bliv­er nødt til at gøre en ind­sats for at lære de unge, at der sim­pelt hen ikke er nogen gode grunde til at fylde krop­pen med røg og nikotin, lyder det sam­stem­mende fra borgmestrene i de ni kom­muner.

Kom­munernes Lands­foren­ing anbe­faler i deres udspil om sund­heds­fremme og fore­byggelse netop, at flere skal vælge et røgfrit liv, og ingen børn og unge skal beg­y­n­de at ryge. Med part­ner­sk­a­bet ”Bliv en vin­der uden tobak” har de ni kom­muner på Vesteg­nen og Sydam­ager sat en ambitiøs kurs og meldt sig ind i kam­p­en for en tobaks­fri fremtid.

Læs pressemed­delelse her