Konference om Røgfri Fremtid

Borgmestre, kom­mu­nale byrød­der, repræsen­tan­ter fra foren­ingslivet og ledere og medar­be­jdere  mødtes til fælles kon­fer­ence den 24. jan­u­ar 2019. Her drøft­ede de 95 delt­agere hvor­dan kom­munerne kan tage ans­var for en røgfri gen­er­a­tion i 2030. 

Se præsen­ta­tion­er fra 5 oplægsh­oldere:

Røgfri Mas­ter­class v Kim Vil­fort

Sta­tus på Bliv en vin­der v Helle Stu­art

Hvor­for beg­y­n­der børn og unge at ryge v Susan Ander­sen

Røgfri Fremtid v Niels Them Kjær

Røgfri sko­letid Egholm­skolen v Char­lotte Korn­mod

Læs pressemed­delelsen:

Pressemed­delelse FINAL

Røgfri udearealer

Inspirationskatalog om røgfri udearealer hvor børn og unge færdes

Alle har ret til frisk luft og beskyt­telse mod tobak­srøg. Der­for har KL — Cen­ter for fore­byggelse i prak­sis udar­be­jdet et inspi­ra­tionskat­a­log til kom­munerne med en opfor­dring til at gå i gang med at få røgfri udeareal­er forskel­lige sted­er i kom­munen.

Der er flere gode grunde til at få røgfri udeareal­er. Mange — både børn og vok­sne — vil gerne bevæge sig i byrum­met uden at blive udsat for tobaks­forurenet luft. Sam­tidig sender røgfri uderum klare sig­naler om, at børn, unge og røg ikke hør­er sam­men, og at kom­munen skaber sunde ram­mer og tager ans­var for børn og unges sund­hed. Røgfri udeareal­er kan også betyde reduk­tion i udgifter til opryd­ning af cig­a­ret­skod­der.

Læs mere her

Kedsomhed får unge til at ryge

10Når unge ked­er sig i pauserne i skolen, tæn­der de ofte en cig­a­ret

”Der er ikke noget at lave i pauserne. Enten kan vi sid­de og snakke i kan­ti­nen, eller også kan vi gå uden­for og ryge.”

Sådan lyder det fra en ung mand, der går på en af lan­dets erhvervsskol­er, og som ofte tager en cig­a­ret i løbet af skoleda­gen. Og dét er der mange andre, der gør. Ny under­søgelse vis­er, at 36 pro­cent af unge rygere på erhvervsskol­er tæn­der en cig­a­ret, når de ked­er sig.

Under­søgelsen, der er fore­taget af Cen­ter for Inter­ven­tions­forskn­ing ved Statens Insti­tut for Folke­sund­hed, trækker på data fra knap 1.000 unge over 16 år, der går på en erhverv­sud­dan­nelse.

Læs mere her

 

Skoleelever ser ofte deres lærer ryge på skolens område

Det er for­budt for lærere og elever at ryge på folkeskolens område. Alligev­el er rygn­ing en del af hverda­gen på mange skol­er, og mange elever ser ofte deres lærere ryge i sko­le­ti­den.

I en ny under­søgelse fra Statens Insti­tut for Folke­sund­hed svar­er næsten 12 pro­cent af de adspurgte elever i 7. klasse, at de dagligt eller flere gange om ugen ser deres lærere ryge udendørs på skolens område. Dét er i strid med reglerne. Siden 2012 har det været for­budt at ryge på de danske folkeskol­er. Læs mere om under­søgelsen her

Borgmester Helle Adelborg i samtale om en røgfri fremtid på Folkemødet

På det nyligt afholdte Folkemøde på Born­holm del­tog Hvi­dovres borgmester Helle Adel­borg i en sam­tale om en røgfri fremtid.

Helle for­t­alte, at fore­byggelse er en pri­or­iteret dag­sor­den, og at det er særlig vigtigt at sætte ind tidligt. “Alle foræl­dre ønsker røgfrie børn, og alle børn ønsker røgfrie foræl­dre. Med den viden vi har i dag om hvor skadelig rygn­ing er, så er det vigtigt, at jeg som borgmester går for­rest , og er rolle­mod­el”, sagde Helle Adel­borg.

Se filmk­lip­pet med Helle Adel­borg her: Helle Adel­borg Folkemødet 2018

3 film om rygestop

Fortællinger om at holde op med at ryge
Kom helt tæt på hvad der sker på et rygestophold. Vi har fuldt nogle rygestop­pere i Albert­slund, Brønd­by og Høje-Taas­trup kom­muner. Få ind­b­lik i deres seje kamp. Hvad er overve­jelserne før man går i gang? Hvor­dan kan ryge­trangen bekæm­pes? Hvilken hjælp får du af rygesto­pråd­giv­eren og de andre på hold­et?

Må jeg spørge: Ryger du?
VBA er en rekrut­ter­ingsme­tode udviklet til frontmedar­be­jdere, som via job­bet møder borg­ere, der ryger. Ved at bruge af VBA-meto­den kan front­medarbejdere fortælle om kom­munens rygestoptil­bud og hjælpe med hen­vis­nin­gen på en næn­som og effek­tiv måde. Se hvor­dan det kan gøres, og hvor­dan borg­ere rea­ger­er på den korte råd­givn­ingssam­tale.

Røgfri på Tværs – ni kom­muner samar­be­jder om rygestopindsats
Ni kom­muner på Vesteg­nen og Sydam­ager har i 3 år samar­be­jdet om at hjælpe stor­rygere til røgfri­hed med gode resul­tater. 75 % er røgfrie efter gen­nem­ført rygestop­for­løb, og knap halvde­len er stadig røgfrie efter 6 mdr. Se his­to­rien om samar­be­jdet Røgfri på Tværs.

Tobaksfri skoletid på Pilehaveskolen i Vallensbæk

Der gik kage i bestyrelses­møde på Pile­haveskolen i Val­lens­bæk, da projek­tled­er Helle Stu­art fra part­ner­sk­a­bet Bliv en vin­der uden tobak uven­tet dukkede op.

Pile­haveskolen er den første skole i Val­lens­bæk, som har ind­ført tobaks­fri sko­letid. I vis­er vejen for andre. Det er godt gået. Val­lens­bæk Kom­mune er sam­men med 8 andre skol­er på Vesteg­nen og Sydam­ager enige om, at arbe­jde for en tobaks­fri gen­er­a­tion i 2030, og et af de første mål er 20 skol­er med tobaks­fri sko­letid i 2020, sagde Helle Stu­art, og over­bragte en lagk­age til skolebestyrelsen.

Aftal­en om tobaks­fri sko­letid trådte i kraft i okto­ber 2017 lige efter efterårs­fe­rien. “Det er gået helt smerte­frit, vi har kun haft en lille ven­lig sam­tale med et par enkelte elever lige efter ind­førelsen, men siden har alle respek­teret for­bud­det. Vi kan godt anbe­fale andre skol­er, at gøre det samme”, for­t­alte dis­trik­t­sled­er Jens Ped­er Gregersen.

Albert­slund, Brønd­by, Dragør, Glostrup, Hvi­dovre, Høje-Taas­trup, Ishøj, Tårn­by og Val­lens­bæk kom­muner samar­be­jder om en tobaks­fri ung­dom på Vesteg­nen og Sydam­ager. Visio­nen er en tobaks­fri gen­er­a­tion i 2030, hvor ingen børn og vok­sne ryger eller bruger tobak.

Tobaksfri ungdom på Vestegnen og Sydamager

Først fik de vok­sne rygere tilbud om hjælp til rygestop – nu er turen kom­met til de unge. Albert­slund, Brønd­by, Dragør, Glostrup, Hvi­dovre, Høje-Taas­trup, Ishøj, Tårn­by og Val­lens­bæk kom­muner har allerede gode resul­tater med at samar­be­jde om rygestop­til­bud og nu går de sam­men i en fælles ind­sats om at få de unge væk fra tobakken.

Poli­tik­erne i de ni kom­muner har beslut­tet at gå ind i en fælles rygestop-ind­sats for unge under over­skriften ”Bliv en vin­der uden tobak”. Visio­nen er, at der i 2030 er en helt tobaks­fri gen­er­a­tion af børn og unge. Vejen der­til går gen­nem mål­ret­tede ind­satser mod rygn­ing, snus og tygge­to­bak i både folkeskol­er, på erhvervsskol­er og i fritids- og foren­ingstil­bud.

Nul tobak i skole og fritid
Som det første vil folkeskol­erne blive inviteret til at melde sig til ind­sat­sen med tobaks­fri sko­letid. Målet er at få 20 skol­er med tobaks­fri sko­letid inden 2020. På erhvervsskol­erne er det ligeledes målet at få ind­ført tobaks­fri sko­letid. Dette skal ske ved hjælp fra Hjerte­forenin­gen og Kræftens Bekæm­pelse. På fritid­som­rådet sættes gang i en under­søgelse, der har til for­mål at afdække omfang og for­brugsmøn­ster i forhold til snus/tyggetobak, og hvor­dan tobaks­fri­hed kan fremmes i foren­ingslivet og blandt vok­sne rolle­mod­eller.

  • Vi er stolte over, at vi kan samar­be­jde om en så vigtig ind­sats, for det er væsentligt, at vi får flere unge til at sige nej tak til rygn­ing og brug af tobak. Det er jo et fak­tum, at der ofte føl­ger syg­dom og dårligt hel­bred med rygn­ing. Vi bliv­er nødt til at gøre en ind­sats for at lære de unge, at der sim­pelt hen ikke er nogen gode grunde til at fylde krop­pen med røg og nikotin, lyder det sam­stem­mende fra borgmestrene i de ni kom­muner.

Kom­munernes Lands­foren­ing anbe­faler i deres udspil om sund­heds­fremme og fore­byggelse netop, at flere skal vælge et røgfrit liv, og ingen børn og unge skal beg­y­n­de at ryge. Med part­ner­sk­a­bet ”Bliv en vin­der uden tobak” har de ni kom­muner på Vesteg­nen og Sydam­ager sat en ambitiøs kurs og meldt sig ind i kam­p­en for en tobaks­fri fremtid.

Læs pressemed­delelse her