Snus

Røgfri skoletid for lærere og elever breder sig

For første gang i fire årti­er er der de sen­este par år sket en stign­ing i antallet af rygere — også blandt de unge. Og det kræver han­dling men­er flere skol­er.

Blandt andet på Egholm­skolen i Val­lens­bæk, hvor man slet ikke er i tvivl om, at det var den helt rigtige beslut­ning at ind­føre røgfri sko­letid for alle.

- For mig at se han­dler det også om den sig­nalvær­di, der er i at sige: Vi er en røgfri skole, og det er vi for både per­son­ale og for børn. Og det synes jeg, man som skole skal tage op — vil vi gerne have vores børn skal ryge?, siger skoleled­er ved Egholm­skolen, Char­lotte Korn­mod.

Læs hele ind­slaget på Lor­ry her

Snus

Snus

Kræftens Bekæm­pelse har lavet en hjemme­side om snus. På siden kan du få svar på en række spørgsmål:
— Hvad er snus?
— Er snus skadeligt?
— Rigtigt eller fork­ert?
— Hvor afhængig er du af snus?

Du find­er siden https://www.cancer.dk/snusfornuft/

Friske Fællesskaber uden tobak

Friske fæl­lessk­aber uden tobak er et part­ner­skab mellem Det Danske Spe­jderko­rps og Bliv en vin­der uden tobak.
Visio­nen med pro­jek­tet er at styrke stærke og friske fæl­lessk­aber, hvor ingen børn og unge bruger tobak eller ryger, og hvor børn og unge oplever, at det ikke er nød­vendigt at bruge tobak for at være en del af det gode fæl­lesskab.
Det Danske Spe­jderko­rps har mod­taget knap 500.000 kr. til pro­jek­tet fra Sund­hedsstyrelsen. Målet er at udvikle sjove og inter­es­sante måder at imple­mentere Det Danske Spe­jderko­rps’ ryge­poli­tik på i udval­gte spe­jder­grup­per.
Der vil blive udviklet mate­ri­ale, som vil komme alle grup­per i Det Danske Spe­jderko­rps til nytte samt øvrige foreninger i de 9 kom­muner.

Læs mere om pro­jek­tet her

Konference om Røgfri Fremtid

Borgmestre, kom­mu­nale byrød­der, repræsen­tan­ter fra foren­ingslivet og ledere og medar­be­jdere  mødtes til fælles kon­fer­ence den 24. jan­u­ar 2019. Her drøft­ede de 95 delt­agere hvor­dan kom­munerne kan tage ans­var for en røgfri gen­er­a­tion i 2030. 

Se præsen­ta­tion­er fra 5 oplægsh­oldere:

Røgfri Mas­ter­class v Kim Vil­fort

Sta­tus på Bliv en vin­der v Helle Stu­art

Hvor­for beg­y­n­der børn og unge at ryge v Susan Ander­sen

Røgfri Fremtid v Niels Them Kjær

Røgfri sko­letid Egholm­skolen v Char­lotte Korn­mod

Læs pressemed­delelsen:

Pressemed­delelse FINAL

Røgfri udearealer

Inspirationskatalog om røgfri udearealer hvor børn og unge færdes

Alle har ret til frisk luft og beskyt­telse mod tobak­srøg. Der­for har KL — Cen­ter for fore­byggelse i prak­sis udar­be­jdet et inspi­ra­tionskat­a­log til kom­munerne med en opfor­dring til at gå i gang med at få røgfri udeareal­er forskel­lige sted­er i kom­munen.

Der er flere gode grunde til at få røgfri udeareal­er. Mange — både børn og vok­sne — vil gerne bevæge sig i byrum­met uden at blive udsat for tobaks­forurenet luft. Sam­tidig sender røgfri uderum klare sig­naler om, at børn, unge og røg ikke hør­er sam­men, og at kom­munen skaber sunde ram­mer og tager ans­var for børn og unges sund­hed. Røgfri udeareal­er kan også betyde reduk­tion i udgifter til opryd­ning af cig­a­ret­skod­der.

Læs mere her

Kedsomhed får unge til at ryge

10Når unge ked­er sig i pauserne i skolen, tæn­der de ofte en cig­a­ret

”Der er ikke noget at lave i pauserne. Enten kan vi sid­de og snakke i kan­ti­nen, eller også kan vi gå uden­for og ryge.”

Sådan lyder det fra en ung mand, der går på en af lan­dets erhvervsskol­er, og som ofte tager en cig­a­ret i løbet af skoleda­gen. Og dét er der mange andre, der gør. Ny under­søgelse vis­er, at 36 pro­cent af unge rygere på erhvervsskol­er tæn­der en cig­a­ret, når de ked­er sig.

Under­søgelsen, der er fore­taget af Cen­ter for Inter­ven­tions­forskn­ing ved Statens Insti­tut for Folke­sund­hed, trækker på data fra knap 1.000 unge over 16 år, der går på en erhverv­sud­dan­nelse.

Læs mere her

 

Skoleelever ser ofte deres lærer ryge på skolens område

Det er for­budt for lærere og elever at ryge på folkeskolens område. Alligev­el er rygn­ing en del af hverda­gen på mange skol­er, og mange elever ser ofte deres lærere ryge i sko­le­ti­den.

I en ny under­søgelse fra Statens Insti­tut for Folke­sund­hed svar­er næsten 12 pro­cent af de adspurgte elever i 7. klasse, at de dagligt eller flere gange om ugen ser deres lærere ryge udendørs på skolens område. Dét er i strid med reglerne. Siden 2012 har det været for­budt at ryge på de danske folkeskol­er. Læs mere om under­søgelsen her

Borgmester Helle Adelborg i samtale om en røgfri fremtid på Folkemødet

På det nyligt afholdte Folkemøde på Born­holm del­tog Hvi­dovres borgmester Helle Adel­borg i en sam­tale om en røgfri fremtid.

Helle for­t­alte, at fore­byggelse er en pri­or­iteret dag­sor­den, og at det er særlig vigtigt at sætte ind tidligt. “Alle foræl­dre ønsker røgfrie børn, og alle børn ønsker røgfrie foræl­dre. Med den viden vi har i dag om hvor skadelig rygn­ing er, så er det vigtigt, at jeg som borgmester går for­rest , og er rolle­mod­el”, sagde Helle Adel­borg.

Se filmk­lip­pet med Helle Adel­borg her: Helle Adel­borg Folkemødet 2018

3 film om rygestop

Fortællinger om at holde op med at ryge
Kom helt tæt på hvad der sker på et rygestophold. Vi har fuldt nogle rygestop­pere i Albert­slund, Brønd­by og Høje-Taas­trup kom­muner. Få ind­b­lik i deres seje kamp. Hvad er overve­jelserne før man går i gang? Hvor­dan kan ryge­trangen bekæm­pes? Hvilken hjælp får du af rygesto­pråd­giv­eren og de andre på hold­et?

Må jeg spørge: Ryger du?
VBA er en rekrut­ter­ingsme­tode udviklet til frontmedar­be­jdere, som via job­bet møder borg­ere, der ryger. Ved at bruge af VBA-meto­den kan front­medarbejdere fortælle om kom­munens rygestoptil­bud og hjælpe med hen­vis­nin­gen på en næn­som og effek­tiv måde. Se hvor­dan det kan gøres, og hvor­dan borg­ere rea­ger­er på den korte råd­givn­ingssam­tale.

Røgfri på Tværs – ni kom­muner samar­be­jder om rygestopindsats
Ni kom­muner på Vesteg­nen og Sydam­ager har i 3 år samar­be­jdet om at hjælpe stor­rygere til røgfri­hed med gode resul­tater. 75 % er røgfrie efter gen­nem­ført rygestop­for­løb, og knap halvde­len er stadig røgfrie efter 6 mdr. Se his­to­rien om samar­be­jdet Røgfri på Tværs.