3 film om rygestop

Fortællinger om at holde op med at ryge
Kom helt tæt på hvad der sker på et rygestophold. Vi har fuldt nogle rygestop­pere i Albert­slund, Brønd­by og Høje-Taas­trup kom­muner. Få ind­b­lik i deres seje kamp. Hvad er overve­jelserne før man går i gang? Hvor­dan kan ryge­trangen bekæm­pes? Hvilken hjælp får du af rygesto­pråd­giv­eren og de andre på hold­et?

Må jeg spørge: Ryger du?
VBA er en rekrut­ter­ingsme­tode udviklet til frontmedar­be­jdere, som via job­bet møder borg­ere, der ryger. Ved at bruge af VBA-meto­den kan front­medarbejdere fortælle om kom­munens rygestoptil­bud og hjælpe med hen­vis­nin­gen på en næn­som og effek­tiv måde. Se hvor­dan det kan gøres, og hvor­dan borg­ere rea­ger­er på den korte råd­givn­ingssam­tale.

Røgfri på Tværs – ni kom­muner samar­be­jder om rygestopindsats
Ni kom­muner på Vesteg­nen og Sydam­ager har i 3 år samar­be­jdet om at hjælpe stor­rygere til røgfri­hed med gode resul­tater. 75 % er røgfrie efter gen­nem­ført rygestop­for­løb, og knap halvde­len er stadig røgfrie efter 6 mdr. Se his­to­rien om samar­be­jdet Røgfri på Tværs.