Folkeskole

Ungdoms-uddannelse

Fritid

Vil du holde op?

Bliv en vinder uden tobak” er et partnerskab mellem ni kommuner på Vestegnen og Sydamager

Sammen vil vi hjælpe rygere til røgfrihed og arbejde for en røgfri generation, så ingen børn og unge ryger i 2030

Vi sæt­ter fokus på tre ind­satser:

  • Tobaks­fri Folkeskole
  • Tobaks­fri Ung­dom­sud­dan­nelse
  • Tobaks­fri Fritid

Visio­nen om en røgfri gen­er­a­tion, så ingen børn og unge ryger i 2030 skal realis­eres i fælleskab med borg­ere, organ­i­sa­tion­er og pri­vate virk­somhed­er. Vi byder alle, der ønsker at bidrage velkomne.

Røgfri Fremtid

Bliv en vin­der uden tobak er med i part­ner­sk­a­bet Røgfri Fremtid. Kræftens Bekæm­pelse og Tryg­Fonden har en fælles vision om et røgfrit Dan­mark i 2030. Målet er et sam­fund, hvor ingen børn og unge ryger, og hvor færre end fem pro­cent af den vok­sne befolkn­ing ryger. Røgfri Fremtid er en del af en inter­na­tion­al bevægelse og er forankret i WHO’s ram­mekon­ven­tion om tobak. Her har Dan­mark forpligtet sig til at beskytte både nuværende og kom­mende gen­er­a­tioner mod føl­gerne af tobaks­brug.
Læs om Røgfri Fremtid.