Folkeskole

Ungdoms-uddannelse

Fritid

Vil du holde op?

Bliv en vinder uden tobak” er et partnerskab mellem ni kommuner på Vestegnen og Sydamager

Sam­men vil vi hjælpe rygere til røgfri­hed og arbe­jde for en røgfri gen­er­a­tion, så ingen børn og unge ryger i 2030

Vi sæt­ter fokus på tre ind­satser:

  • Tobaks­fri Folkeskole
  • Tobaks­fri Ung­dom­sud­dan­nelse
  • Tobaks­fri Fritid

Visio­nen om en røgfri gen­er­a­tion, så ingen børn og unge ryger i 2030 skal realis­eres i fælleskab med borg­ere, organ­i­sa­tion­er og pri­vate virk­somhed­er. Vi byder alle, der ønsker at bidrage velkomne.

Røgfri Fremtid

Bliv en vin­der uden tobak er med i part­ner­sk­a­bet Røgfri Fremtid. Kræftens Bekæm­pelse og Tryg­Fonden har en fælles vision om et røgfrit Dan­mark i 2030. Målet er et sam­fund, hvor ingen børn og unge ryger, og hvor færre end fem pro­cent af den vok­sne befolkn­ing ryger. Røgfri Fremtid er en del af en inter­na­tion­al bevægelse og er forankret i WHO’s ram­mekon­ven­tion om tobak. Her har Dan­mark forpligtet sig til at beskytte både nuværende og kom­mende gen­er­a­tioner mod føl­gerne af tobaks­brug.
Læs om Røgfri Fremtid.